DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Đăng lúc: Thứ năm - 23/07/2020 00:03 - Người đăng bài viết: admin
Chúc mừng các bạn có tên sau đây được nhận học bổng hỗ trợ khó khăn đốt xuất do ảnh hưởng dịch bệnh
  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               
                                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày   20 tháng  7 năm 2020  
  DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN NHẬN HỌC HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
 ẢNH HƯỞNG DO DỊCH BỆNH COVID - 19
 
       
  TT HỌ VÀ TÊN SV MSSV LỚP/ NĂM HỌC GHI CHÚ  
  1 Nguyễn Thị Châu An 030633170640 DH33QT02 Hộ nghèo, ba mất, giấy xác nhận khó khăn do
ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 nông sản
không tiêu thụ được
 
  2 Phạm Thị Bích 030735190016 DH35LK01 Gia đình khó khăn, giấy sản nhận ảnh hưởng
bởi dịch covid 19, nông sản mất giá
 
  3 Trần Trương Ngọc Châu 030834180028 DH34KQ01 Hộ nghèo,  giấy xác nhận khó khăn do ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid 19 nông sản không tiêu thụ được
 
  4 Lục Thị Hồng Duyên 030732160022 DH32DN01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch
covid 19, nông sản mất giá
 
  5 Nguyễn Tiến Đức 030434180044 DH34AV01 Gia đình khó khăn, giấy sản nhận ảnh hưởng bởi dịch
covid 19, nông sản mất giá
 
  6 Phạm Thanh Tâm Đức 030135190117 DH35TC03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi covid
19 nông sản bị mất giá 
 
  7 Điền Hải Hạnh 030633170112 DH33QT01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận  ảnh hưởng dịch
covid 19 nông sản không tiêu thụ được (khoai lang)
 
  8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 030632160643 DH32KT02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch
covid 19 nông sản mất giá không tiêu thụ được (Xoài)
 
  9 Võ Ngọc Hiền 030633170027 DH33QT03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi covid 19
nông sản bị mất giá (cà phê)
 
  10 Nguyễn Thị Yến Hoa 030633170538 DH33TC02 Giấy xác nhận gia đình khó khăn, giấy xác nhận nông sản
bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19 
 
  11 Bùi Thị Mỹ Hoa 030235190045 DH35DN01 Giấy xác nhận gia đình khó khăn, giấy xác nhận nông sản
bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19 (táo)
 
  12 Nguyễn Hoàng Huy 030334180091 DH34QT01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi covid 19
nông sản bị mất giá (tôm, cua)
 
  13 Nguyễn Bích Huyền 030632160910 DH32NH02 Gia đình khó khăn, ba bị bệnh tầm thần, giấy xác nhận gặp
khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid 19.
 
  14 Huỳnh Quốc Hùng 030135190203 DH35NH01 Hộ cận nghèo, quyết định tạm nghỉ việc của người thân  
  15 Lê Hoàng Hương 030235190055 DH35TM02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận người thân tạm thôi việc
do ảnh hưởng bởi dịch covid 19.
 
  16 Nguyễn Thị Thu Hương 030735190054 DH35LK01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận người thân tạm thôi việc
do ảnh hưởng bởi dịch covid 19.
 
  17 Lê Thị Kim 030434180078 DH34AV02 Hộ cận nghèo, ba mẹ ly hôn, ở với mẹ, quyết định tạm nghỉ
việc của mẹ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
 
  18 Phan Thị Thanh Lam 030633170436 DH33KT02 Hộ cận  nghèo, giấy xác nhận người thân tạm
nghỉ việc do
ảnh hưởng bởi dịch covid 19
 
  19 Nguyễn Thị Thúy Linh 030334180123 DH34QT01 Gia đình khó khăn, giấy xác khó khăn do  ảnh
hưởng bởi dịch covid 19 
 
  20 Tạ Thị Thùy Linh 030835190113 DH35KQ03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận người thân tạm thôi
việc do ảnh hưởng bởi dịch covid 19.
 
  21 Đặng Thúy Lời 030633170978 DH03QT02 Hộ nghèo, giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ, ảnh hưởng bởi dịch covid 19, không đi làm thêm được kinh tế khó khăn  
  22 Huỳnh Thị Mai 030435180114 DH35AV05 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh covid 19 nông sản mất giá
 
  23 Trần Thị Ngọc My 030335190149 DH35MK03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận do ảnh hưởng bởi
dịch covid 19 nông sản mất giá.
 
  24 Trần Thị Phương  Mỹ 030435190119 DH35AV01 Hộ nghèo, giấy xác nhận người thân tạm nghỉ việc do
ảnh hưởng bởi dịch covid 19
 
  25 Nguyễn Thị Tuyết Minh 030633171363 DH33KQ03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận do ảnh hưởng bởi
dịch covid 19 nông sản mất giá.
 
  26 Nguyễn Thị Ngọc Na 030135190325 DH35TC01 Hộ nghèo,  giấy xác nhận khó khăn do ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid 19 nông sản không tiêu thụ được
 
  27 Nguyễn Đình Nam 030632161349 DH32DN01 Hộ nghèo, giấy xác nhận khó khăn  do ảnh hưởng bởi
covid 19 nông sản không tiêu thụ được 
 
  28 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 030235190101 DH35DN01 Hộ cận nghèo,  giấy xác nhận khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 nông sản không tiêu thụ được  
  29 Trần Minh Nhiều 030834180178 DH34KD04 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận  ảnh hưởng dịch covid 19 nông sản mất giá (khoai lang tím), nhà 03 anh chị em đi học  
  30 Lê Thị Thúy Ngân 030835190141 DH35KQ02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận  ảnh hưởng dịch covid 19 nông sản mất giá   
  31 Lê Ngọc Thu Ngân 030632161438 DH32DN01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận  ảnh hưởng dịch covid 19 nông sản không tiêu thụ được  
  32 Nguyễn Thị Ngân 030135190352 DH35NH06 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận  ảnh hưởng dịch covid 19 nông sản không tiêu thụ được (khoai lang)  
  33 Trần Thị Bích Ngọc 030633171352 DH33KT04 Gia đình khó khăn, ba mất, mẹ lao động tự do, có giấy xác nhận ảnh hưởng dịch covid 19.  
  34 Hồ Lê Lệ Nguyên 030334180174 DH34QT02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nông sản mất giá.  
  35 Nguyễn Thị Kim Oanh 030735190097 DH35LK03 Hộ cận nghèo, giấy xác nhận bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  36 Nguyễn Thái Phong 030633171046 DH33NH05 Hộ cận nghèo, giấy xác nhận bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nông sản mất giá (đậu đũa)  
  37 Nguyễn Thị Phương 030434180166 DH34AV03 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nông sản bị rớt giá  
  38 Nguyễn Thị Hoài Phương 030235190116 DH35DN02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nông sản bị rớt giá, 05 anh chị em đi học  
  39 Nguyễn Thị Thu Quyên 030534180161 DH34KT03 Hộ cận nghèo, giấy xác nhận bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 (hoa màu), 05 anh chị em đi học  
  40 Cao Văn Thạch 030335190238 DH33QT02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận tạm nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  41 Trần Thị Kim  Thảo 030134180511 DH34TC04 Hộ nghèo, giấy xác nhận tạm nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  42 Nguyễn Thị Thanh Thùy 030734180102 DH34LK02 Giấy xác nhận gia đình khó khăn, giấy xác nhận nông sản mất giá do ảnh hưởng bởi dịch bệnh   
  43 Trần Thị Cẩm Thư 030134180558 DH34NH04 Hộ cận nghèo, giấy xác nhận tạm nghỉ việc của người thân do ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  44 Vũ Thị Kim Thư 030334180254 DH34QT02 Giấy xác nhận gia đình khó khăn, ba bị tai biến, mẹ bệnh tim không làm việc nặng được, giấy xác nhận gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh covid 19  
  45 Nguyễn Thị Thu Trang 030434180221 DH34AV04 Hộ nghèo, giấy xác nhận tạm nghỉ việc của người thân do ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  46 Nguyễn Thị Trâm 030434180227 DH34AV04 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19, nông sản bị mất giá, tiêu thụ khó.  
  47 Nguyễn Bảo Trân 030134180594 DH34TC05 Hộ cận nghèo, giấy xác nhận bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 (hoa màu), nhà 03 anh chị em  
  48 Vương Hải Trân 030435190232 DH35AV02 Hộ nghèo, giấy xác nhận tạm nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch covid 19  
  49 Nguyễn Thị Nhi Trinh 030135190664 DH35TC01 Gia đình khó khăn, giấy xác khó khăn nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19 (thủy sản)  
  50 Cao Khả 030632162727 DH32MK02 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19, nông sản bị mất giá, tiêu thụ khó.  
  51 Đặng Lê Thanh  Tuyền 030134180473 DH34NH05 Gia đình khó khăn, ba mẹ làm thuê, nhà 05 anh chị em có giấy xác nhận của cha mẹ tạm nghỉ việc do ảnh hưởng Covid-19  
  52 Hoàng Thị Thanh Tuyền 030632162782 DH32NH04 Hộ cận nghèo, có xác nhận khó khăn do ảnh hưởng covid 19 nông sản không tiêu thụ được (03 anh chị em)  
  53 Võ Thu Uyên 030733170005 DH33LK01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19, nông sản bị mất giá, tiêu thụ khó.  
  54 Chữ Thị Vân 030434180246 DH34AV04 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận ảnh hưởng bởi dịch covid 19, nông sản bị mất giá, tiêu thụ khó.  
  55 Dương Tường Vy 030835190288 DH35KQ05 Hộ nghèo, nhà 03 anh chị em, ba bị đau cột sông không đi làm, mẹ có giấy xác nhận ạm nghỉ việc do ảnh hưởng Covid-19  
  56 La Thị Hoài Xuyên 030735190171 DH35LK03 Hộ cận nghèo, dân tọc thiểu số (dân tộc Chăm) giấy xác ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nông sản không tiêu thụ được (thanh long)  
  57 Ngô Huỳnh Kim Xuyến 030633170433 DH33KT01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận tạm thôi việc do ảnh hưởng dịch covid 19  
  58 Nguyễn Thị Yến 030633170134 DH33KQ01 Gia đình khó khăn, giấy xác nhận tạm thôi việc do ảnh hưởng dịch covid 19  
                                           TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
                                                    GIÁM ĐỐC
                                                       (Đã ký)
 
           
               
         

Tác giả bài viết: Trung tâm hỗ trợ sinh viên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI