Giới thiệu

Điều khoản sử dụng website này (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) quy định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc sử dụng website CSB.EDU.VN.

Phạm vi điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người truy cập và sử dụng website CSB.EDU.VN, bao gồm cả người đăng ký tài khoản thành viên (sau đây gọi là “Người dùng”).

Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

 • “Website” là trang web CSB.EDU.VN.
 • “Người dùng” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập và sử dụng website CSB.EDU.VN.
 • “Nội dung” là tất cả các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, văn bản, âm thanh, video, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ, v.v. được cung cấp trên website CSB.EDU.VN.

Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

Quyền của Người dùng

 • Được sử dụng website CSB.EDU.VN và các dịch vụ, tính năng trên website theo đúng mục đích và quy định của Điều khoản sử dụng này.
 • Được cung cấp các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, văn bản, âm thanh, video, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ, v.v. trên website CSB.EDU.VN.
 • Được khiếu nại, phản ánh về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng website CSB.EDU.VN.

Nghĩa vụ của Người dùng

 • Tuân thủ các quy định của Điều khoản sử dụng này và các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Không sử dụng website CSB.EDU.VN cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái pháp luật.
 • Không sử dụng website CSB.EDU.VN để gây hại cho người khác hoặc cho chính mình.
 • Không sử dụng website CSB.EDU.VN để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 • Không sử dụng website CSB.EDU.VN để phát tán các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, văn bản, âm thanh, video, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ, v.v. có nội dung vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của CSB.EDU.VN

Quyền của CSB.EDU.VN

 • Được tự do quyết định về nội dung, hình thức, tính năng, dịch vụ trên website CSB.EDU.VN.
 • Được thu phí dịch vụ theo quy định của CSB.EDU.VN.
 • Được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với website CSB.EDU.VN và các nội dung trên website.

Nghĩa vụ của CSB.EDU.VN

 • Cung cấp website CSB.EDU.VN và các dịch vụ, tính năng trên website một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng theo quy định của pháp luật.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ.
 • Không phát tán các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, văn bản, âm thanh, video, phần mềm, ứng dụng, dịch vụ, v.v. có nội dung vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

CSB.EDU.VN có thể thay đổi Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Khi Điều khoản sử dụng được thay đổi, CSB.EDU.VN sẽ thông báo cho Người dùng qua email hoặc thông báo trên website CSB.EDU.VN.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng website CSB.EDU.VN sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa CSB.EDU.VN và Người dùng. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều khoản chung

 • Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ khỏi Điều khoản sử dụng này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực và có thể thực thi.
 • Điều khoản sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận giữa CSB.EDU.VN và Người dùng