THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN SINH VIÊN VÀO Ở KTX (lần 3) NĂM HỌC 2016 - 2017